شهروندی

 

انسان موجودی است مدنی و ایفای نقش مدنیت، مستلزم آگاهی او از قواعد و شرایط زندگی اجتماعی است. بی‌شک فرآیند اجتماعی‌شدن انسان بر مبنای یک تعامل مؤثر و برقراری ارتباط مناسب اجتماعی با دیگران شکل می‌گیرد. شالوده چنین ارتباطی برخورداری از مهارت‌هایی بسیار تأثیرگذار و آموختنی در هر مقطع زمانی است.

علم به آداب و سبک زندگی در فرهنگ شهروندی مقوله‌ای است که از دیرباز موردتوجّه سیاست‌گذاران و حاکمان جوامع متمدن قرار گرفته‌است. می‌دانید که فرهنگ، ارزشی از جنس حقیقت است و نه صرفا واقعیت. فرهنگ شهروندی ترسیم‌گر راهی است که شهروندان را با حقوق حقةّ خود آشنا می‌سازد. به همین دلیل پیشاهنگان این عرصه، با انگشت اشاره خود، افق‌ها، آرمان‌ها و چشم اندازهای سعادت نسل بشر را نمایان گر می‌سازند.

جامعه ما نیازمند شهروندانی آگاه، فهیم، تحلیل گر، متفکر نقاد، عالم به حقوق شهروندی، پرسش‌گر و ... می‌باشد تا بتوانند راه سعادت و ترقی خویش را تا سرمنزل مقصود بپیمایند و این مهم زمانی جلوه اثربخش به خود می‌گیرد که مردمانش در حساس‌ترین شرایط زندگی‌شان یعنی کودکی به عمق باور و نگرش شهروندی دست پیدا کنند و فرهنگ و آداب و رسوم و ... را در قالب نگرش‌های پایدار در رفتار خود نهادینه نمایند.

در این راستا و با توجّه به تأکید اسناد فرادستی در زمینة رفتارهای پسندیده یک شهروند، بر آن شدیم تا در ادامة آموزش مهارت‌های زندگی (طرح کرامت)، با تدوین مجموعه آداب و سبک زندگی «حاضر تحت عنوان گامی محکم و استوار در جهت» شهروندی شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش‌های متعالی در کودکان برداریم. امید است با لطف و حمایت و توجّه ویژه اولیاء و مربیان محترم، شاهد تربیت فرزندانی باشیم که تبلور ایده یک شهروند کامل در جامعه باشند.