چشم انداز

فراگیری راه و رسم زندگی اجتماعی و کسب مهارت هایی برای زندگی در یک جامعه انسانی با مؤلّفه های اخلاقی و فرهنگی اسلامی ـ ایرانی امری است که در کنار آموزش های رسمی کنونی مغفول مانده و همواره نبض دغدغه های دلسوزان عرصه ی تعلیم و تربیت بوده است. توجه به این مهم، در راستای نیل به هدف والای تشکیل تمدن ایرانی ـ اسلامی ضرورت نیاز به آموزش های مدون اصول شهروندی از کودکی را برای اجتماع سازان فردا بیش از پیش روشن می سازد. در این راستا و با توجه به تأکید اسناد فرادستی در زمینه رفتارهای پسندیده یک شهروند، برآن شدیم تا درادامه آموزش مهارت های زندگی، با تدوین مجموعه حاضر تحت عنوان «کلاس شهر» و «آداب و سبک زندگی شهروندی» گامی محکم و استوار درجهت شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش های متعالی در کودکان سرزمین پهناورمان برداریم. خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال 1400 در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته است.

1402/04/22
220
0