چشم انداز

کد مطلب : 25
تعداد بازدید : 200
1402/04/22
فراگیری راه و رسم زندگی اجتماعی و کسب مهارت هایی برای زندگی در یک جامعه انسانی با مؤلّفه های اخلاقی و فرهنگی اسلامی ـ ایرانی امری است که در کنار آموزش های رسمی کنونی مغفول مانده و همواره نبض دغدغه های دلسوزان عرصه ی تعلیم و تربیت بوده است. توجه به این مهم، در راستای نیل به هدف والای تشکیل تمدن ایرانی ـ اسلامی ضرورت نیاز به آموزش های مدون اصول شهروندی از کودکی را برای اجتماع سازان فردا بیش از پیش روشن می سازد. در این راستا و با توجه به تأکید اسناد فرادستی در زمینه رفتارهای پسندیده یک شهروند، برآن شدیم تا درادامه آموزش مهارت های زندگی، با تدوین مجموعه حاضر تحت عنوان «کلاس شهر» و «آداب و سبک زندگی شهروندی» گامی محکم و استوار درجهت شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش های متعالی در کودکان سرزمین پهناورمان برداریم. خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال 1400 در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته است.
چشم انداز

در سایه‌ی تعلیمات و توصیه‌های اجتماعی دین مبین اسلام، از انسـان همواره بعنوان موجـودی مدنی یاد شده که ایفـای این نقـش مدنیـت، مسـتلزم آگاهـی او از قواعـد و شـرایط زندگـی اجتماعـی اسـت. بی‌شـک فرآینـد اجتماعی شـدن انسـان بر مبنای یـک تعامل مؤثر و برقراری ارتباط مناسـب اجتماعی با دیگران شـکل می‌گیـرد. شـالود‌ه‌ی چنیـن ارتباطـی برخـورداری ازمهارت‌هایـی بسـیار تأثیرگـذار و آموختنـی در هر مقطـع زمانی اسـت.

فراگیری راه و رسم زندگی اجتماعی و کسب مهارت‌هایی برای زندگی در یک جامعه‌ی انسانی با مؤلّفه‌های اخلاقی و فرهنگی اسلامی ‌‌‌‌ـ ایرانی امری ا‌ست که در کنار آموزش‌های رسمی کنونی مغفول مانده و همواره نبض دغدغه‌های دلسوزان عرصه‌ی تعلیم و تربیت بوده‌است. توجه به این مهم، در راستای نیل به هدف والای تشکیل تمدن ایرانی‌ ـ‌ اسلامی ضرورت نیاز به آموزش‌های مدون اصول شهروندی از کودکی را برای اجتماع‌سازان فردا بیش از پیش روشن می‌سازد.

در این راستا و با توجه به تأکید اسناد فرادستی در زمینه‌ی رفتارهای پسندیده‌ی یک شهروند، برآن شدیم تا درادامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی، با تدوین مجموعه‌ی حاضر تحت عنوان «کلاس شهر» و «آداب و سبک زندگی شهروندی» گامی محکم و استوار درجهت شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش‌های متعالی در کودکان سرزمین  پهناورمان برداریم.

خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال ۱۴۰۰ در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته‌است.

 

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha